Can be provided in EN upon request.

PRIVACYVERKLARING 

 
Privacy is zeer belangrijk voor ons. We willen onze (potentiële) klanten, leveranciers, partners en sollicitanten zoveel mogelijk informeren, hun privacy respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u ons beleid inzake het verzamelen, opslaan, gebruiken, communiceren en openbaar maken van persoonsgegevens.  
 
Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats wil benadrukken dat zij te allen tijde streeft om te handelen in overeenstemming met de EU verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “AVG). 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
Deze privacyverklaring (hierna de “Privacyverklaring”) is van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website (www.bizzflats.be en www.bizzflats.com) alsook op alle relaties (en de gegevensuitwisseling die eventueel hiermee gepaard gaat) tussen Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats en haar (potentiële) klanten, leveranciers en partners.   
 
IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats. Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats is gevestigd te 2222 Itegem, Parklaan 21.  
De verwerkingsverantwoordelijke is diegene die het doel en de middelen (het ‘wat’, het ‘hoe’ en het ‘waarom’) van de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt.    
Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats kan gecontacteerd worden per post, via telefoon 0496/533330 en via e-mail info@bizzflats.be.
Specifiek met betrekking tot de Privacyverklaring kunnen behoudens de hierboven vermelde contactgegevens, ook de volgende persoon gecontacteerd worden:  
Stijn Caels
 
WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT EN WAAROM 
 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken om iemand te identificeren. Dit omvat onder meer, maar niet exclusief, gegevens zoals naam, adres, gebruikersnaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook andere informatie zoals IP-adres, informatie over de bedrijfssector, enzoverder.   
Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de context van uw interactie met ons, de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.  
Volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt: 
Identificatiegegevens
Met name: 
Persoonlijke identificatiegegevens
Identificatiegegevens andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de Overheid
Elektronische identificatiegegevens
 
Financiële bijzonderheden
Met name: 
Financiële identificatiegegevens
Financiële middelen
Beroepsactiviteiten
 
Persoonlijke kenmerken
Met name: 
Persoonlijke bijzonderheden
Immigrantenstatuut
 
Leefgewoonten
Met name: 
Klachten, incidenten of ongevallen – inlichtingen betreffende…
 
Samenstelling van het gezin
Met name: 
Huwelijk of huidige vorm van samenleven
Bijzonderheden betreffende de andere familie- of gezinsleden
 
Beroep en betrekking 
Met name: 
Huidige betrekking
 
Rijksregisternummer 
Met name: 
Rijksregisternummer en/of gegevens internationale Visa
 
Beeldopnamen
Met name: 
Bewakingsbeelden
 
DOELEINDEN VAN DE VERWERKING 
De hierboven vermelde persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor volgende doeleinden: 
klantenbeheer
leveranciersbeheer
public relations
technisch-commerciële inlichtingen
registratie en administratie van aandeelhouders of vennoten
beveiliging
marktonderzoek
statistisch onderzoek
direct marketing
 
Ingeval Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats gebruik maakt van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, heeft u steeds het recht om u hiertegen te verzetten via een eenvoudig verzoek (mogelijkheid om ‘uit te schrijven’).   
Per doelstelling kan de rechtsgrond van de verwerking één van de volgende zijn:
uw vrije toestemming voor de verwerking 
de voorbereiding of uitvoering van een contract 
de naleving van wettelijke verplichtingen 
het prevalerend gerechtvaardigd belang 
Wanneer wij een prevalerend gerechtvaardigd belang hebben, streven wij naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.   
Wanneer de rechtsgrond van de verwerking gebaseerd is op uw vrije toestemming, heeft u steeds het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kan via een eenvoudig verzoek gericht aan Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats via de contactgegevens vermeld in dit Privacyverklaring onder ‘Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke’.    
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel om bovengenoemde doeleinden te realiseren, tenzij we uw ondubbelzinnig en vrije toestemming krijgen om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken of tenzij de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen opgelegd door een verordening, een wet, een decreet, een besluit of een deontologische verplichting.
 
BEWAARTERMIJN  
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de naleving van een verjarings- of vervaltermijn voorzien in de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals omschreven in dit Privacyverklaring onder ‘Doeleinden van de verwerking’.
 
CATEGORIEEN ONTVANGERS PERSOONSGEGEVENS 
De verwerkte persoonsgegevens worden enkel en alleen én in overeenstemming met deze Privacyverklaring aan volgende ontvangers meegedeeld: 
 
Betrokkene zelf 
Verwerkers, waarop met het oog op een specifieke opdracht (bv. IT-dienstverleners en boekhouder) beroep wordt gedaan. 
Andere derden voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de opdracht.    
Voormelde verwerkers handelen uitsluitend in opdracht van Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats. Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking door deze verwerkers voorleggen:
? Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats heeft in haar overeenkomst met deze derden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van de gegevensverwerking in overeenstemming met de verplichtingen opgelegd door de relevante privacy wetgeving; 
? De derden kunnen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats en in overeenstemming met dit Privacyverklaring
 
Onverminderd het voorgaande is het mogelijk dat Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats uw persoonsgegevens moet openbaar maken:  
? Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten 
? Wanneer Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens één van de overgedragen activa zal zijn.
 
RECHTEN VAN DE BETROKKENE 
Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten die wij respecteren. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met ons via de contactgegevens beschreven in dit Privacyverklaring onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’.  
De rechten die u heeft zijn de volgende:  
recht van inzage uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek: u heeft het recht om kennis te nemen van uw gegevens waarover wij beschikken om na te gaan waarvoor wij deze gegevens gebruiken  
recht van aanpassing of rectificatie van verkeerde gegevens: u kunt vragen om onjuiste gegevens te laten verbeteren of onvolledige gegevens te vervolledigen 
recht op bezwaar wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken 
recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om deze over te dragen aan derden.  
recht op gegevenswissing: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit verzoek kan worden geweigerd. 
recht op beperking van de verwerking 
Deze rechten kunt u in principe kosteloos uitoefenen. Hiervoor dient u een verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar ons, dit om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten die gepaard gaan met uw verzoek of kunnen wij uw verzoek weigeren. Bovendien kunt u deze rechten slechts éénmaal om de zes maanden uitoefenen.   
In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van één maand op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. 
 
BEVEILIGING 
Alle informatie wordt opgeslagen in een veilige omgeving. Deze informatie is niet toegankelijk voor het publiek. Binnen Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats hebben enkel de personen die daartoe gemachtigd zijn, toegang tot de persoonsgegevens, en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.  
Bij het ontvangen of overdragen van gegevens via onze website, gebruikt Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats de coderingstechnologieën die erkend worden alg gangbare standaarden binnen de IT-sector.  De nodige veiligheidsmaatregelen werden ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.  Indien Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats bepaalde kritieke informatie ontvangt of overdraagt, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.
 
DOORGIFTE NAAR DERDE LANDEN 
In principe zal Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats uw persoonsgegevens niet doorgeven aan entiteiten gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Ingeval er toch sprake zou zijn van een overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, dan zal deze doorgifte worden beheerst door bepalingen van een doorgifteovereenkomst, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) gebaseerd is op enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens waardoor er passende waarborgen worden geboden.    
 
GOOGLE ANALYTICS  
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
KINDEREN  
Wij verzoeken personen jonger dan 16 jaar geen persoonlijke gegevens aan Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats mee te delen tenzij er hiervoor toestemming is verkregen van ouder(s) of voogd(en). Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, verwijderen wij deze gegevens zo snel mogelijk.  
 
KLACHTEN  
Wanneer u het oneens bent met de manier waarop Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u vanzelfsprekend contact opnemen met ons.  
Daarnaast beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:
Gegevensbeschermingsautoriteit -  Drukpersstraat 35 - 1000 BRUSSEL 
Tel: +32 (0)2 274 48 00 - Fax: +32 (0)2 274 48 35 -  E-mail: commission@privacycommission.be

COOKIEVERKLARING

Cookies:
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na een sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geëïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.
Antwerp Property Invest bvba is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

Doel en nut van cookies:
Antwerp Property Invest bvba wil elke bezoeker van het platform/de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Antwerp Property Invest bvba gebruikt. Door het platform/de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Antwerp Property Invest bvba om uw bezoek aan het platform/de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u het platform/de website van Antwerp Property Invest bvba wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Antwerp Property Invest bvba geen probleemloos bezoek op het platform/de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan ons platform/onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

Soorten cookies gebruikt door Antwerp Property Invest bvba :
We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn nodig om het platform/de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Niet-essentiële cookies:
Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om het platform/de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

Functionele cookies:
Deze cookies stellen het platform/de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

Analytische cookies:
Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van ons platform/onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door het platform/de website verplaatsen.

Targeting / advertising cookies:
Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via ons platform/onze website worden ingesteld.
Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

First Party Cookies:


Domeinnaam: URL

Naam cookie

Type cookie

Bewaarduur

Taal

Functioneel

onbepaald

Google Analytics

Analytische cookies

Zie google

Third party cookies:


Domeinnaam: URL

Naam cookie

Type cookie

Bewaarduur

Social Media

Analytische cookies

Zie Social Media platform

Add This

Analytische cookies

Zie Add This

 

Neem kennis van ons voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Antwerp Property Invest bvba

Beheer van de cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
 • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).
 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Mozilla Firefox

 • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op 'Opties'.
 • Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Google Chrome

 • Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.
 • Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’.
 • Klik op de optie ‘cookies’.
 • Selecteer nu 'Allow sites to save and read cookie data’.

Bij browser - Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies aanvaardt.

Als u het platform/de website van Antwerp Property Invest bvba wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:
Bij browser - Microsoft Internet Explorer

 • Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.
 • Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren. Klik op OK.

Bij browser - Mozilla Firefox

 • Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’.
 • Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Geschiedenis’.
 • Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
 • Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op ‘Nooit’.
 • Sluit de pagina ‘about: preferences’. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Bij browser - Google Chrome

 • Selecteer ‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk.
 • Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’.
 • Selecteer bij 'Privacy en beveiliging' de optie ‘Instellingen voor content’.
 • Selecteer ‘Cookies’.
 • Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.

Bij browser - Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies niet aanvaardt.

Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN AANPASSINGEN 
Antwerp Property Invest bvba / Bizzflats kan deze Privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website. Uiteraard informeren wij u voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist uw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.
Versie 12-06-2018

Created by DE-GRAVE.COM / Hosted by Server-Colocate.com